ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಉತ್ತರ: 58.52 ರೂ

ಉತ್ತರ: 2,464 cm2

ಉತ್ತರ: h = 27 cm

ಉತ್ತರ: 2,970 cm3

ಉತ್ತರ: 220 cm3

ಉತ್ತರ: 209 ರೂ

ಉತ್ತರ: 220 cm3

ಉತ್ತರ : 7/3 cm

ಉತ್ತರ : 27 cm

ಉತ್ತರ : A = π(r1+r2)l1

ಉತ್ತರ: 26,994 cm3

ಉತ್ತರ: 16,761.9 ಲೀ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಉತ್ತರ: 231 cm2

ಉತ್ತರ: 220 cm2

ಉತ್ತರ: 5 cm

ಉತ್ತರ: 359.33 cm3