ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

ಘನಾಕೃತಿಗಳು ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
ಆಯತ ಘನ A=2h(l+b)
ಚೌಕ ಘನ A=4a2
ಸಿಲಿಂಡರ್ A=2πrh
ಶಂಕು A=πrl
ಅರ್ಧಗೋಳ A=2πr2
ಗೋಳ A=4πr2
ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕ A=π(r1+r2)l

ಘನಾಕೃತಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
ಆಯತ ಘನ A=2(lb+bh+hl)
ಚೌಕ ಘನ A=6a2
ಸಿಲಿಂಡರ್ A=2πr(r+h)
ಶಂಕು A=πr(r+l)
ಅರ್ಧಗೋಳ A=3πr2
ಗೋಳ A=4πr2
ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕ A=π[(r1+r2)l+r12 +r22]

ಘನಾಕೃತಿಗಳು ಘನಫಲ
ಆಯತ ಘನ V = lbh
ಚೌಕ ಘನ V = a3
ಸಿಲಿಂಡರ್ V = πr2h
ಶಂಕು V =
1 / 3
πr2h
ಅರ್ಧಗೋಳ V =
2 / 3
πr3
ಗೋಳ V =
4 / 3
πr3
ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕ V =
1 / 3
πh[r12 + r22 + r1r2]

ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ

l = √(r2+h2)
h = √(l2-r2)
r = √(l2-h2)

ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಾಂಕದ ಓರೆ ಎತ್ತರ

l = √[(h2+(r1-r2)2]
l = ಉದ್ದ
b = ಅಗಲ
h = ಎತ್ತರ
a = ಚೌಕಘನದ ಒಂದು ಅಂಚು
r = ತ್ರಿಜ್ಯ
l = ಓರೆ ಎತ್ತರ